در سال 1382 به علت افزایش 100درصدی سرمایه شرکت بوده است. همچنین در سال 1383 EPS کاهش

   سال  EPS  نیز  شرکت  سرمایه گذاری البرز  سرمایه  خود را  39،4 درصد  افزایش داده است و  پیش بینی

ا1383 نیز بر همین اساس تهیه شده است