ا29/12/1381 (ریال)ا ا29/12/1382 (ریال)ا یادداشت دارائیها
     

دارائیهای جاری:ا

1،716،288،950
4،398،322،537
5
موجودی نقد
0
111،888،490،400
6

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

196،188،177،457
217،213،815،503
7

حسابهای و اسناد دریافتنی تجاری

8،260،986،666
16،857،973،655
8

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

14،403،299
13،832،515
9

موجودیهای جنسی (ملزومات)ا

39،454،574،451
20،875،766،970
10

پیش پرداخت مالیات

245،634،430،823
371،248،211،580
 

جمع دارائیهای جاری:ا

 

داراییهای غیر جاری:ا

12،155،490،601
21،356،521،657
11

داراییهای ثابت مشهود

4،990،790،816
5،022،594،816
12

داراییهای نامشهود

250،015،182،223
204،893،223،546
14

سرمایه گذاریهای بلند مدت

7،518،533،909
12،602،544،423
15

سایر دارائیها

274،679،997،549
243،874،884،442
 

جمع دارائیهای غیر جاری:ا

       
520،314،428،372
615،123،096،022
 

جمع دارائیها:ا

120،283،980،625
166،729،280،625
 

حسابهای انتظامی

 
 
ا29/12/1381 (ریال)ا ا29/12/1382 (ریال)ا یادداشت بدهیها و حقوق صاحبان سهام
     

بدهیهای جاری:ا

0
65،269،284
16

حسابها و اسناد پرداختنی سهام

180،908،970،049
127،717،556،709
17

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

6،746،736،870
416،303،995
19

ذخیره مالیات

110،862،766،712
0
20

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

298،518،473،631
128،199،129،988
 

جمع بدهیهای جاری:ا

 

بدهیهای غیر جاری:ا

0
0
22

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1،510،523،525
1،676،946،260
23

ذخیره و مزایای پایان خدمت کارکنان

1،510،523،525
1،676،946،260
 

جمع بدهیهای غیر جاری:ا

300،028،997،156
129،876،076،248
 

جمع بدهیها:ا

 

حقوق صاحبان سهام:ا

157،796،100،000
315،592،200،000
24

سرمایه

15،779،610،000
23،519،610،000
26

اندوخته قانونی

985،413،694
985،413،694
27

سایر اندوخته ها

45،724،307،522
300،028،997،156
 

سود انباشته

220،285،431،216
485،247،019،774
 

جمع حقوق صاحبان سهام:ا

520،314،428،372
615،123،096،022
 

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام:ا

120،283،980،625
166،729،280،625
 

حسابهای انتظامی