ميليارد ريال

سال 1382 واقعی 30/9/1383 پیش بینی 1383 یش بینی 1384 دارائیها
85
55
92
281

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها

77
187
190
165

درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاری

162
242
282
446

جمع درآمد حاصل از سرمايه گذاری

(8)

(5)

(7)

(9)

هزينه های عملياتی

154
237
275
437

سود عملياتی

2
34

34

2

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

156
271
309
439

سود قبل از مالیات

0
0
0
0

مالیات

156
271
309
439

سود خالص

315,592,200
440,000,000
440,000,000
440,000,000

تعداد سهام شرکت

495
615

702

999

(EPS)سود خالص هر سهم