ریاست هیات مدیره : مرتضی آرامی نیا

 

نایب رئیس هیات مدیره: محمد جواد راستی لاری

 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره: نورالله عابدی

 

عضو هیات مدیره: محمد روحانی پور  
عضو هیات مدیره: سید مصطفی صفاری